Kdo musí řešit předkupní právo

Předkupní právo se týká všech, kteří chtějí svůj podíl prodat nebo ho odkoupit. Výjimku tvoří pouze osoby blízké – předkupní právo se na ně nevztahuje.

Defince osoby blízké

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

—§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více o rizicích PP

Rizika chybně nabídnutého předkupního práva

Pokud prodávající uskuteční předkupní nabídku chybně, vystavuje se po dobu tří let nebezpečí žaloby na náhradu škody, a to ze strany kupujícího nebo prodávajícího.

Více o uplatnění PP

Nebezpečí žaloby
na náhradu škody

Jak postupovat při uplatnění předkupního práva

Od roku 2018 má předkupní nabídka jiný proces než definovala dřívější verze občanského zákoníku. Lidé mohou být navyklí jednat dle starého znění. Proto bychom vám rádi ukázali jak postupovat korektně.

 Správný postup 

V novém občanském zákoníku je jasně definováno, že je nejprve třeba podepsat kupní smlouvu se zájemcem a pak teprve činit nabídku předkupního práva. Pokud by předkupník nabídku odmítnul, postupuje se podle podepsané kupní smlouvy se zájemcem.

Logo in circle

Prodávající si musí najít zájemce a s ním kupní smlouvu i podepsat.

Logo in circle

Spoluvlastníkovi nenabízíme jen cenu – ale musíme mu poslat i obsah kupní smlouvy – stejné, jako jsme podepsali.

Logo in circle

Pokud spoluvlastník projeví zájem, je nabízející povinen mu odprodat – není cesty zpět, prodávající si obchod nemůže „rozmyslet“.

Je zjevné, že řada zájemců o koupi nemovitosti nebude od roku 2018 vůbec podíly nakupovat, a patrně se sníží jejich hodnota.

 Obcházení překupního práva např. darováním 

Nedoporučujeme vymýšlet nelegální způsoby, jak předkupní právo obcházet, může se to obrátit proti prodávajícímu, kupujícímu nebo oběma. Nelze obcházet předkupní právo darováním, neboť i v tomto případě se aplikuje předkupní právo, a to za cenu obvyklou. Kupující pak může strávit řadu let obcházením soudů a bitvou různých odhadců, prodávající zas může být žalován pro náhradu škody.

Více o praktických řešeních

Podíly se zřejmě nebudou vůbec
nakupovat a sníží se jejich hodnota

Praktická řešení

 Existují dva základní způsoby prodeje. 

1. Prodejem a postupem dle občanského zákoníku

Logo in circle

Je potřeba mít skutečného kupujícího – pokud jej nemáte, zajistíme vám ho.

Logo in circle

Spoluvlastníkovi zašlete nabídku, obsahující kupní smlouvu, a to doporučeně s dodejkou do vlastních rukou včetně uvedení data narození.

Logo in circle

Tříměsíční předkupní lhůta začíná běžet, když si poslední ze spoluvlastníků vyzvedne nabídku, nebo po 2 týdnech.

Logo in circle

Vklad smlouvy na katastr nemovitostí. Doporučujeme vložit smlouvu na katastr po 120 dnech od odeslání nabídky.

 2. Dražbou – má dvě výhody 

Logo in circle

Za správnost provedení předkupní nabídky odpovídá dražebník, prodávající nemůže udělat chybu.

Logo in circle

Je rychlejší, dražbu lze nařídit za přibližně 50 dní.

Nevýhodou dražby je vyšší cena – obvykle 5-20 tisíc Kč za 1 dražbu. Náklad dražby však lze přesunout na kupujícího, pokud se tak s dražebníkem dohodneme.

Dražbu doporučujeme, pokud je více spoluvlastníků (čím více, tím spíše doporučujeme dražbu), nebo jsou mezi spoluvlastníky potenciální potížisté – např. osoby mimo okruh rodiny, firmy, nebo i rodinní příslušníci, se kterými nejsme bohužel zadobře.

Přímý prodej lze zrealizovat pouze, pokud existuje kupující, který má o podíl na nemovitosti zájem.

Prodej dražbou lze zrealizovat i bez toho, aniž by měl majitel zájemce, ale je to vždy s rizikem, že se do dražby nikdo nepřihlásí a majitel bude muset uhradit náklady dražby.

Mám zájem najít kupujícího

Zajistíme kupujícího a prodej za tržní ceny

Pokud nemůžete sehnat kupujícího na váš podíl na nemovitosti, můžeme jej zajistit. Spolupracujeme s řadou investorů v celé České republice, kteří odkupují většinové, poloviční i menšinové podíly za tržní cenu.

Jsme schopni vám pomoci s podílem na lese, zemědělské půdě, stavebních pozemcích a domech. Zajistíme všechny potřebné náležitosti a pomůžeme se rozhodnout mezi dražbou a přímým prodejem. V obou případech budete mít smluvně zajištěnu konkrétní výši dohodnuté tržní ceny.

Kontatní osoba

Napište nám

Spojí se s vámi odborníci z Agro 21

Přečíst si základní ustanovení

 Zákonná ustanovení 

Paragrafy občanského zákoníku týkající se předkupního práva.

 § 1124 

  • Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
  • Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 2143

  • Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

§ 2146

  • Ujedná-li prodávající s koupěchtivým, že od smlouvy s ním odstoupí, pokud předkupník uplatní své právo, nebo že se závazek změní nebo zruší, pokud předkupník své právo neuplatní, jsou taková ujednání vůči předkupníkovi neúčinná. K opačnému ujednání se nepřihlíží.

§ 2147

  • Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.
  • Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.

§ 2148

  • Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne.
  • Odložil-li prodávající koupěchtivému zaplacení kupní ceny na pozdější dobu nebo povolil-li mu placení ve splátkách, může se předkupník domáhat téže výhody, zajistí-li odloženou platbu dostatečnou jistotou.

§ 2149

  • Předkupník zaplatí kupní cenu ve výši nabídnuté koupěchtivým a splní podmínky nabídnuté koupěchtivým vedle kupní ceny. Zavázal-li se koupěchtivý k vedlejšímu plnění, které předkupník poskytnout nemůže, zaplatí prodávajícímu jeho hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne; to neplatí, byla-li by smlouva s koupěchtivým podle rozumného očekávání uzavřena i bez závazku k vedlejšímu plnění.
  • Zavázal-li se koupěchtivý koupit věc společně s jinými za souhrnnou cenu, zaplatí předkupník poměrnou část souhrnné ceny. Prodávající může požadovat, aby předkupník koupil s věcí vše, co od ní nemůže být odděleno bez poškození.
Mám zájem najít kupujícího

 Paragrafy občanského zákoníku
týkající se předkupního práva